Doručenie zdarma pri objednávke nad 360€.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

WWW.VSEOBCHOD.SK a WWW.PROFICISTENIE.SK

PREVÁDZKOVANÉHO SPOLOČNOSŤOU:

EKSOS – partner s.r.o..

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.vseobchod.sk je EKOS – partner s.r.o.  so sídlom: Sasinková 15, 900 21 Svätý Jur, IČO: 50 146 688, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. vložka č. 108734/B, IČ DPH: SK2120195935, bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: 3626844751/0200, IBAN: SK2902000000003626844751, SWIFT: SUBASKBX (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje predávajúceho: EKOS – partner s.r.o. Meno: Martin Machálik, Tel: +421918998777, e – mail: info@vseobchod.sk

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) alebo v zásielkovom predaji osoba, ktorá si objednala tovar od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky slúžia pre uskutočňovanie elektronického obchodu na internetovej stránke: www.vseobchod.sk a www.proficistenie.sk a dodávky tovaru pri zásielkovom predaji (ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe sanitárnych zariadení a hygienických potrieb predávajúceho kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho a/alebo na základe objednávky kupujúceho.

4. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon č. 102/2014“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej ako „Zákon o elektronickom obchode“) a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uskutočnenej (uzavretej) medzi zmluvnými stranami. Na práva a povinnosti ktoré nie sú upravené VOP sa použijú najmä zákonné ustanovenia vyššie uvedených právnych prepisov.

5. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“), sa vzťahujú okrem všeobecných stanovení občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014, Zákon o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (ďalej len „kupujúci – podnikateľ“), sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

6. Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

7. Predávajúci a kupujúci sa budú ďalej v týchto VOP označovať aj ako „zmluvné strany“.

8. Písomný súhlas kupujúceho s týmito VOP je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto, pričom kupujúci pri objednávke poskytne predávajúcemu nasledovné údaje:

a. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,

b. adresa / sídlo kupujúceho,

c. adresa dodania a fakturačná adresa, ak sú odlišné,

d. telefónne čísla – kontakty pre overenie objednávky príp. pre doručenie tovaru,

e. registračné čísla (IČO a DIČ, IČ DPH) kupujúceho,

f. špeciálne požiadavky na doručovanie tovaru (otváracie hodiny, oprávnené osoby na prevzatie tovaru).

 

 1. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 

1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pojmy používané v VOP, ktoré nebudú v príslušnej časti VOP zadefinované inak, budú mať pre účely VOP význam definovaný v príslušných ustanoveniach tohto článku II. VOP:

a. zmluva – zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar/službu nachádzajúci sa v aktuálnej ponuke predávajúceho v internetovom obchode www.vseobchod.sk a www.proficistenie.sk ; zmluva sa skladá z objednávky kupujúceho a potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim. Zmluva je uzatvorená okamihom záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré bolo doručené v elektronickej podobe kupujúcemu;

b. kupujúci - spotrebiteľ - je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;

c. kupujúci – podnikateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet a ktorá nenakupuje výrobky alebo nepoužíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;

d. kupujúci – kupujúcim sa pre účely VOP rozumejú spolu kupujúci – spotrebiteľ a kupujúci – podnikateľ;

e. objednávka – objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár spracovaný systémom elektronického obchodu (resp. e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára) a smerujúci k uzavretiu zmluvy alebo objednávka zaslaná poštou na adresu prevádzky predávajúceho uvedenú na internetovej stránke predávajúceho, telefonicky na telefónne číslo predávajúceho alebo emailom na elektronickú adresu uvedenú na internetovej stránke predávajúceho.

f. objednávkový formulár - obsahuje informácie o kupujúcom (obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú adresu), predávajúcom (obchodné meno, sídlo, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty), zoznam objednaného tovaru (z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na jeho stránkach elektronického obchodu) vrátane popisu hlavných vlastností objednaného tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, kód objednávaného tovaru podľa katalógu, množstvo objednávaného tovaru, cenu tohto tovaru (cenu tovaru alebo služby bez dane z pridanej hodnoty a v celkovej cene objednávky vrátane dane z pridanej hodnoty) a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, zoznam služieb s cenou a výšku prípadných zliav, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií a sťažností, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby , informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy ; súčasťou objednávkového formulára je aj formulár na odstúpenie od zmluvy pre kupujúceho - spotrebiteľa a poučenie o uplatnení práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, informáciu o dĺžke trvania zmluvy (ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú), informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho), ak sa dohodne s predávajúcim odlišne od VOP, meno, priezvisko a podpis osoby, oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky kupujúceho, meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec resp. pracovník;

g. záväzné potvrdenie objednávky – je samostatný e-mail, ktorý obsahuje nasledovný text: „Vaša objednávka číslo [číslo objednávky] bola prijatá. Toto záväzné akceptovanie objednávky zasiela e-shop zákazníkovi (predávajúci kupujúcemu).

h. storno objednávky – zo strany kupujúceho : kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a preukázateľných nákladov. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne);

b) kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe;

c) predávajúci nemôže tovar dodať z dôvodu vyššej moci;

d) z dôvodu ukončenia jeho výroby;

e) z dôvodu jeho vypredania;

f) z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci je oprávnený poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právoodmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 14-tich kalendárnych dní.

i. tovar – tovarom sa rozumejú produkty/výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového

obchodu www.vseobchod.sk a www.proficistenie.sk  a/alebo v katalógu predávajúceho;

j. služba - službou sa rozumejú najmä poskytovanie služieb spojených s dodaním tovaru, konzultačnej, expertnej a technickej podpory pre kupujúcich, týkajúce sa zakúpeného tovaru;

k. miesto dodania tovaru/služby – je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári ako miesto dodania tovaru/služby;

l. písomné odborné posúdenie – znamená posúdenie, ktoré spĺňa všetky náležitosti podľa ust. § 18a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. OBJEDNÁVKA TOVARU - UZAVRETIE ZMLUVY

 

1. Objednávka tovaru uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára alebo spísaná  obsahujúc náležitosti uvedené vyššie a doručená predávajúcemu je návrhom na uzavretie zmluvy za predpokladu, že v predpísanom formulári sú zo strany kupujúceho správne a úplne vyplnené všetky požadované údaje a náležitosti resp. že objednávka obsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti. Potom ako kupujúci vyplní všetky časti objednávkového formulára, takto vyplnenú objednávku odošle predávajúcemu a to potvrdením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“.

2. Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti uvedené vyššie, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamžikom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a preukázateľných nákladov. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie emailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne);

b) kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe;

c) predávajúci nemôže tovar dodať z dôvodu vyššej moci; d) z dôvodu ukončenia jeho výroby; e) z dôvodu jeho vypredania;

f) z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci je oprávnený poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci

má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo

celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 14-tich kalendárnych dní.

6. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k prijatiu návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde doručením písomného potvrdenia o prijatí správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho.

7. Zmluva je uzatvorená okamihom kedy potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim bolo doručené kupujúcemu. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

9. Všeobecné obchodné podmienky a objednávkový formulár sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho: www.vseobchod.sk  a www.proficistenie.sk

 

IV. DODANIE TOVARU

 

1. Predávajúci dodá tovar/službu kupujúcemu do miesta dodania tovaru/služby v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný tovar je maximálne 30 dní odo dňa doručenia písomnej a správne a úplne vyplnenej objednávky. Dodacie lehoty majú orientačný charakter; ustanovenie predchádzajúcej vety tým nie je dotknuté. Termíny dodania nadštandardného tovaru, ktorý nie je uvedený v katalógu a tovaru vyrobeného na mieru sa stanovujú individuálne v závislosti od charakteru výroby.

2. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácii v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať/službu poskytnúť z dôvodov na strane predávajúceho, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

4. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci.

5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru/služby.

6. Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností), alebo na základe dohody s kupujúcim tovar pripraví u predávajúceho na odovzdanie.

7. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

8. O presnom dátume a čase doručovania tovaru predávajúci informuje kupujúceho v primeranom časovom predstihu vhodným spôsobom.

9. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

10. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Pri prevzatí tovaru je kupujúci najmä povinný skontrolovať či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu a či je tovar bez vád.

11. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdí pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušiteľnosť obalu a kompletnosť/celistvosť tovaru. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s výstižným opisom tohto poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

12. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

V. PREVZATIE TOVARU A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 

1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania tovaru/služby určené v písomnej objednávke.

2. Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

3. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne tovar prevziať, tak tovar bude zaslaný naspäť predávajúcemu a kupujúci bude súčasne v zmysle § 420 a § 442 Občianskeho zákonníka povinný zaplatiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar, a to najmä:

a. náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru kupujúcemu (poštovné, balné a cena poistenia tovaru) a

b. náklady predávajúceho za poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru predávajúcemu.

4. Ak kupujúci požiada predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu na adresu predávajúceho: info@vseobchod.sk alebo telefonicky na telefónne číslo predávajúceho: 0918 9, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej 98 777 zásielky je možné len na základe úhrady vopred.

5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru odo dňa jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania tovaru, s tým, že prechod vlastníckeho práva kupujúceho k tovaru je podmienený až úplným zaplatením kúpnej ceny uvedenej v objednávke (výhrada vlastníckeho práva predávajúceho). Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho .

6. Súčasne s prevzatím tovaru kupujúcim, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov.

 

VI. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1. Orientačná cena tovaru je uvedená v katalógu predávajúceho. Predávajúci kupujúcemu na jeho žiadosť poskytne platný katalóg. Aktuálny katalóg je dostupný na internetových stránkach predávajúceho na adrese www.vseobchod.sk a www.proficistenie.sk . Záväzná cena objednávaných tovarov je uvedená na stránkach elektronického obchodu pri jednotlivých tovaroch v čase ich objednania. Cena tovaru je uvedená v mene EUR a je uvedená bez DPH.

2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť týchto kúpnych cien a ponuky, nakoľko tieto sú závislé od ich stanovenia zo strany subdodávateľov jednotlivých tovarov/výrobkov.

3. Záväzná kúpna cena tovaru je platná podľa aktuálneho katalógu predávajúceho uverejneného na internetových stránkach predávajúceho na adrese www.vseobchod.sk a www.proficistenie.sk.

4. Cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy, náklady na poistenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru, ak to nie je výslovne osobitne dohodnuté alebo stanovené v popise tovaru/výrobku.

5. Kupujúci spolu s tovarom obdrží aj faktúru, kde má vyúčtovanú celkovú cenu, t.j. kúpnu cenu tovaru ako aj cenu poštovného, dobieročného, balného a poistenia. Predávajúci tak vydá kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:

a. Označenie a číslo faktúry.

b. Názov, sídlo, IČO, DIČ predávajúceho a kupujúceho, údaje o zápise v obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky).

c. Bankové spojenie predávajúceho.

d. Dátum splatnosti kúpnej ceny.

e. Popis dodaného tovaru a jeho množstvo.

f. Číslo objednávky kupujúceho.

g. Cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhrade.

h. Číslo príslušného dodacieho listu.

6. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje v hotovosti (pri osobnom prevzatí tovaru), dobierkou, bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Pri kupujúcich – podnikateľoch sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vopred, alebo podľa osobitne dohodnutých podmienok, na účet predávajúceho: bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: 3626844751/0200, IBAN: SK2902000000003626844751, SWIFT: SUBASKBX .

7. Ostatné platobné podmienky, formy/spôsoby platenia kúpnej ceny, nákup na splátky, ako aj vyhlásené akcie, zľavy, výpredaje, ako aj cenník iných doplnkových služieb, platnosť akcií a platnosť cien sú uvedené na stránkach obchodu, pod osobitnými kapitolami.

8. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny stráca kupujúci nárok na prípadné zľavy (akciové ceny) poskytnuté predávajúcim kupujúcemu.

9. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny.

10. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť, t.j. preukázateľným spôsobom doručiť predávajúcemu, ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vrátenou faktúrou je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra obsahuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vystaví kupujúcemu novú. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre nie je zrušená, ibaže chyba faktúry spočíva v nesprávne určenej výške predajnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade plynie od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

11. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči predávajúcemu neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal také záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si predávajúci právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči predávajúcemu uhradí.

 

VII. PREPRAVNÉ

 

1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru.

2. Cena za dopravu sa účtuje podľa osobitného cenníka uvedeného na stránkach elektronického obchodu .

Náklady na doručenie tovaru podľa kúpnej zmluvy sú nasledovné:

Prepravné náklady:

Váha balíka v kg Cena (€) bez DPH

 0 – 5 kg  3,00 €

5 - 10 kg 3,50 €

10 – 20 kg 5,00 €

 20 – 30 kg 6,00 €

 30 – 40 kg 8,00 €

40 a viac - individuálne

Dobieročné náklady:

Dobierka do (€) Cena (€) bez DPH

  340 € 1,00

 680 € 1,20

 1660 € 2,90

 3320 € 18,25

 6640 € 33,20

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim.

3. Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba alebo doba spotreby, t.j. najmä tovarov podliehajúcich rýchlej skaze tovarov rýchlej spotreby (napr. žiarovky, náplne a pod.). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.

 

IX. REKLAMÁCIE

 

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou (elektronickou) formou a v súlade s podrobnými reklamačnými podmienkami (ktoré platia aj pre kupujúcich -podnikateľov) upravenými v rámci týchto VOP.

2. Uplatnenie reklamácie sa uskutoční písomne alebo na základe vyplnenia elektronického reklamačného formulára (ďalej len„reklamačný formulár“). Reklamačný formulár je prístupný na internetovej stránke predávajúceho, v časti: Reklamačný poriadok . Reklamáciu uplatní kupujúci písomne na adresu predávajúceho: Ekos - Partner s.r.o, Sasinkova 15, 900 21 Svätý Jur a zároveň zašle na adresu predávajúceho aj reklamovaný tovar.

3. Kupujúci v písomnej reklamácii alebo reklamačnom formulári uvedie svoje údaje, adresu, opíše vadu tovaru a uplatní si svoje právo.

4. Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľov a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

5. Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:

a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

i. kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

ii. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

iii. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,

c. ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,

d. ak ide o iné neodstrániteľné vady kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Kupujúci - spotrebiteľ si vyberie, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje. Na základe rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Potom ako predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (dvanásť) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia nemožno od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné písomné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným písomným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 11 týchto VOP.

9. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (dvanásť) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné písomné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné písomné posúdenie určenej osobe, náklady odborného písomného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia. Ak kupujúci – spotrebiteľ odborným písomným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného písomného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnásť) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné písomné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

13. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 

X. ZÁNIK ZMLUVY

 

1. Zmluva môže zaniknúť najmä nasledovnými spôsobmi:

a. dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim,

b. odstúpením od kúpnej zmluvy predávajúcim alebo kupujúcim.

2. Podmienky a postup pri odstúpení od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom:

a. kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim - spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru), ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014.

b. ak predávajúci poskytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku (bod 2 písm. a) článok X VOP, resp. v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

c. ak predávajúci neposkytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku (bod 2 písm. b) článok X VOP, resp. v súlade s ust. § 7 ods. 2 Zákona č. 102/2014 ), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 2 písm. a) článok X VOP (resp. v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014).

d. kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

e. odstúpením kupujúceho – spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia, ktoré prijali od druhej zmluvnej strany.

3. Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. prostredníctvom emailu). Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 VOP, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou objednávky (resp. objednávkového formulára) a je zverejnený na internetovej stránke v časti Obchodné podmienky.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.

5. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim - spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci - spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu - spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona č. 102/2014 alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu – spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

6. Predávajúci je súčasne povinný:

(i) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

(ii) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci - spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu - spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci - spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ, a

nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7. Kupujúci - spotrebiteľ je súčasne povinný:

(i) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar (v neporušenom

stave, vrátane obalu) späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty;

(ii) vrátiť všetky doklady potrebné k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci - spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak si predávajúci nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona č. 102/2014. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014.

8. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka/obchodného balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť.

9. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru:

a. zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, alebo

b. tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

c. určeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa, alebo

d. ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov).

10. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

 

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA

 

1. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 10 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu kupujúceho vrátane PSČ, telefónny kontakt a e-mailová adresa, bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje kupujúceho),

a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a tieto poskytol predávajúcemu dobrovoľne. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

2. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách v registračných údajoch.

3.Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, Objednávky, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely, dodanie tovaru a ďalšie úkony spojené s objednaným tovarom, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Predavajúceho, pre účely ponúkania tovaru a služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

4. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v článku XI. bod 3 . týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v článku XI. bod 3. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.

5.Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na vybavenie objednaného Tovaru alebo Služby a zabezpečenie jeho dodania. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám

6.Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

7. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

8.Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúci: 
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva

 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 3.
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
  4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
   Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 5. Na základe čl. 19 GDPR  je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 8. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 9. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 11. Obmedzenie práv dotknutej osoby 
  O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú ustanoveniami týchto VOP, zmluvy a príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Uvedené neplatí v prípade, keď si zmluvné strany v písomnej objednávke dohodnú odlišné podmienky, a to najmä v prípade dodania tovaru nadštandardného (vyrobeného na mieru kupujúcemu podľa jeho špecifických požiadaviek). Takto dohodnuté podmienky majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Samotné prijatie objednávky predávajúcim neznamená súhlas s odlišnými podmienkami predávajúceho.

2. Text VOP je vyhotovený a záväzný v slovenskom jazyku.

3. VOP platia po celý čas trvania zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

4. V prípade ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, zostávajú ostatné ustanovenia VOP nedotknuté takýmto neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. Ak nastane situácia podľa predchádzajúcej vety Predávajúci nahradí takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, tak aby bol zachovaný účel sledovaný dotknutím ustanovením VOP.

5. Účinnosťou a platnosťou týchto VOP sa rušia všetky doteraz platné a účinné VOP predávajúceho.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

7. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou

ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na

internetovej stránke obchodu.

9. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 31.10.2016.


V Bratislave, 28. októbra 2016                                                              Mgr. Martin Machálik, konateľ spoločnosti

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
       a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
       b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
       c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
       d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
       e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
       f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
       a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
       b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
       c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
14. Kontakt EKOS - partner s.r.o., Sasinková 15, Svätý Jur, 90021, 0918 998 777,info@vseobchod.sk


V Bratislave, 28.10.2016

Orgán dozoru

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/58 27 21 72
e-mail: ba@soi.sk