Tovar bol úspešne vložený do Vášho košíka.

GO! PROFI 550 profesionálny čistič 5l

GO! PROFI 550 profesionálny čistič 5l
Popis

GO! PROFI 550 profesionálny čistič 5l
Profesionálny alkalický nepenivý tekutý čistič na podlahy, ktoré sú extrémne znečistené. Je mimoriadne efektívny, špeciálne určený na extrémne znečistené povrchy kde účinne odstraňuje oleje, ťažkú priemyslovú mastnotu, mastné usadeniny, čierne stopy po pneumatikách, mastné sadze a iné... Je alkalický profesionálny prípravok vhodný na strojové i ručné čistenie extrémne znečistených povrchov. 
Výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia: Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. 
PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte. 
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM. 

Odstráňte obsah / nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.
Parametre:
Objem: 5L
Farba: Žltkastá

Balenie obsahuje 5l čističa v bandaske

NASTAVENIE COOKIES, MÔŽEME ICH POUŽÍVAŤ?

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.
Niektoré cookies su potrebné a stránka bez nich nemôže správne fungovať. Okrem toho používame analitické cookies, na základe toho vieme zisťovať, ako funguje náša stránka a mohli sme ju vylepšovať.


Povoliť všetko
Odmietnuť